طرحریزی سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی

طرحریزی سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر اساس الگوی سیستمی،اقتضائی پروفسور میرسپاسی شامل:

  •    نظام جذب، تامین و تعدیل منابع انسانی
  •    نظام نگهداری منابع انسانی
  •     نظام بهسازی منابع انسانی
  •     نظام بکارگیری منابع انسانیتمام حقوق این سایت برای موسسه تمدن سازمانی میرسپاسی محفوظ است.طراحی و اجرا توسط طراحی سایت جهش