همایش بررسی چالشهای فعلی و آتی مدیریت منابع انسانیتمام حقوق این سایت برای موسسه تمدن سازمانی میرسپاسی محفوظ است.طراحی و اجرا توسط طراحی سایت جهش