آشنایی با تعدادی از خدمات آموزشی، کوچینگ و مشاوره

  

دکتر حمید رضا خدمتگزار


 مدرس، مربی و  مشاوره تخصصی حوزه های زیر بوده و با تجارب مفید علمی و کاربردی فرآیند ارائه خدمات را با هدف توانمندسازی مدیران و کارشناسان سازمان طرحریزی و اجرا می نمایند. این موارد عبارتند از ؛

- روشهای جاریسازی مدل تعالی سازمانی .

- مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی .

- مدل تعالی منابع انسانی.

- تسهیلگری در تهیه و تدوین اظهارنامه های تعالی سازمانی.

- مربیگری در خودارزیابی و شناسایی بهترین حوزه های قابل بهبود .

- مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک.

- مدلهای ارزیابی سطح بلوغ.

- تدوین مدلهای شایستگی.

- سیستمهای ارزیابی و مدیریت عملکرد.

- عارضه یابی و ارزیابی سیستم های مدیریت.

- اجرای طرحهای ارزیابی و اندازه گیری رضایت و برداشت کارکنان ، مشتریان و سایر ذینفعان. 

- ارزیابی فرهنگ سازمانی. 

- طرح توسعه فردی.

- مدل و روشهای کارآفرینی سازمانی .

- مدیریت کیفیت جامع.

- مدیریت بهره وری.

- مدیریت فرآیند.

- روشهای بازآرایی و خلق مدل کسب و کار.

- ارزیابی استراتژیها و فرایندهای فناوری و نوآوری .

- ترسیم نقشه فناوری و توسعه سازمانی.

  

 تمام حقوق این سایت برای موسسه تمدن سازمانی میرسپاسی محفوظ است.طراحی و اجرا توسط طراحی سایت جهش